Xe nâng dạng gấp khúc
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Xe nâng dạng gấp khúc
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ30ARJE
Name
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ30ARJE
Introdution
Model:SJ30ARJE
Work Height:10.82 m
Platform Height:9 m
Horizontal Reach:6.26 m
Platform Size:0.76 m x 1.17 m
Weight:5,588 kg
Capacity:227 kg
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ45 AJ+
Name
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ45 AJ+
Introdution
Model:SJ45 AJ+
Work Height:15.54 m
Platform Height:13.72 m
Horizontal Reach:6.93 m
Platform Size:0.76 m x 1.83 m
Weight:5,075 kg
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ 46AJ+
Name
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ 46AJ+
Introdution
Model:SJ46 AJ+
Work Height:15.93 m
Platform Height:14.10 m
Horizontal Reach:7.54 m
Platform Size:0.76 m x 1.83 m
Weight:5,990 kg
Capacity:300 kg
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ60 AJ+
Name
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ60 AJ+
Introdution
Model:SJ60 AJ+
Work Height:20.11 m
Platform Height:18.29 m
Horizontal Reach:11.56 m
Platform Size:0.91 m x 2.44 m
Weight:8,557 kg
Capacity:454 kg
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ63 AJ+
Name
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ63 AJ+
Introdution
Model:SJ63 AJ+
Work Height:21.11 m
Platform Height:19.28 m
Horizontal Reach:12.12 m
Platform Size:0.91 m x 2.44 m
Weight:10,235 kg
Capacity:300/454 kg
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ85 AJ
Name
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ85 AJ
Introdution
Model:SJ85 AJ
Work Height:27.74 m
Platform Height:25.91 m
Horizontal Reach:17.07 m
Platform Size:0.91 m x 2.4 m
Weight:16,465 kg
Capacity:227/340 kg

Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.